042 - 21 80 89 | info@advheijne.se

Advokatfirman Heijne

Vad kostar det

Advokatfirmans policy är att alla klienter i samband med första mötet får betala för rådgivning. Vi följer i de flesta ärenden den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som 2019 uppgår till 1 725 kr/timma inkl. moms. Taxan ändras varje år. Advokatfirman förbehåller sig rätten att under arbetets gång kräva in förskott på löpande arvode och utlägg. För det fall begärt förskott inte betalas har advokatfirman rätt att avbryta arbetet för klienten och frånträda uppdraget. Du kan läsa mer om våra Allmänna villkor nedan.

I många fall där du behöver anlita advokat finns möjlighet att få ersättning för stora delar av advokatkostnaderna. I första hand kan du använda rättsskyddet i din hemförsäkring, men om du inte har någon hemförsäkring eller försäkringen inte täcker tvisten finns under vissa förutsättningar möjlighet att ansöka om rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

I många fall behöver den som anlitar advokat inte betala hela kostnaden själv.

Kontakta oss

Rättsskydd

I många ärenden kan man utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten. Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader.

Rättshjälp

Om rättsskyddet inte kan användas kan man ansöka om rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del. Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon betala.

Allmänna villkor för advokatuppdrag

 1. Tillämpningsområde

  Dessa villkor är tillämpliga på uppdragsavtalet mellan å ena sidan klienten och å andra sidan Advokatfirman Heijne AB.

 2. Förhållandet till god advokatsed m.m.

  Dessa villkor gäller bara i den utsträckning annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller annat avtal.

 3. Debitering m.m.
  1. Debiteringsformer

   Uppdragstagaren har rätt att debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp a conto. Därutöver föreligger alltid rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg utan angivande av särskilda skäl härför.

   Debitering sker normalt löpande. Debitering kan dock komma att ske först efter uppdragets slutförande.

   Arvode debiteras i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm som under 2019 uppgår till 1 725 kr inklusive moms per arbetad timme samt för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling och liknande, 1 581 kr inklusive moms.

  2. Försenad eller utebliven betalning

   Saknar en faktura förfallodag skall betalning erläggas senast 14 dagar från det att fakturan avsänts eller krav på betalning på annat sätt framställdes. Betalning av förskott skall alltid ske inom tio dagar från det att begäran därom framställts.

   Vid utebliven eller försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag och rätt att frånträda aktuella uppdrag kan föreligga.

  3. Rättsskydd

   Även i de fall rättskyddet i en försäkring tas i anspråk är Ni som klient ytterst betalningsansvarig för arvodet till uppdragstagaren.

   Klienten har alltid att erlägga självrisk och eventuella belopp överstigande föreskrivna arvodesbegräsningar (vanligt förekommande försäkringsvillkor är t.ex. timkostnadsbegränsningar och/eller totalbeloppsbegränsningar).

  4. Rättshjälp

   Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Rättshjälpsavgift skall erläggas löpande i enlighet med dessa allmänna villkor i den utsträckning inte annat följer av lag eller myndighetsreglering.

 4. Penningtvätt m.m.

  Enligt lag måste advokatbyråer för vissa uppdrag inhämta och bevara bevis avseende klienters identitet. Ni kan därför mötas av krav på identitetshandlingar avse ende såväl Er, Era bolag och varje annan fysisk eller juridisk person som är involverad i uppdraget för Er räkning. I sammanhanget erinras om att det i lag finns reglerat skyldighet för advokat att frånträda uppdrag och att det i vissa fall inte är tillåtet att – ens inför klienten – uppge skälen härför.

 5. Ansvarsbegränsning

  All rådgivning är anpassad till det specifika uppdraget och de uppgifter som presenterats för oss. De råd som ges kan inte användas i annat sammanhang eller uppdrag än det inom vilket rådet gavs. Om inte annan överenskommelse har träffas skriftligen beaktas ej eventuella skattekonsekvenser i rådgivningen.

  Samtliga advokater verksamma under firmanamnet advokatfirman Heijne har tecknat advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring. Uppdragstagaren ansvarar bara för skada som klient lidit som byrån förorsakat genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

 6. Tillämplig lag

  Uppdragsavtalet är underkastat svensk rätt.

 7. Personuppgiftslagen

  Klient- och personuppgifter behandlas elektroniskt i syfte att säkerställa en korrekt handläggning av uppdraget och för att undvika jäv.

  Ni är berättigade att kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Framställan härom ska ske skriftligen.

  Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är uppdragstagaren, d.v.s. det aktiebolag under vilket den advokat som ansvarar för ärendet bedriver sin verksamhet.

 8. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

  Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Ni kan vända Er till Konsumenttvistnämnden om Ni är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan att lyckas.

  Ni kan läsa mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/


Eventuella invändningar mot ovanstående villkor skall ske skriftligen till uppdragsgivaren omedelbart efter delfående av denna handling.

Uppdragsgivaren förbehåller sig att inom ramen för vad anges under punkten 2 frånträda uppdrag under vilka dessa villkor ej accepteras.