042 - 21 80 89 | info@advheijne.se

Advokatfirman Heijne

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatfirman Heijne AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av lag samt advokatsamfundets bestämmelser.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Fullmakt från dig eller förordnade från myndighet ger oss rätt att lagra information inom ramen för uppdraget.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Vi gallrar regelbundet vårt arkiv. Bokföring sparar vi enligt lag i 7 år. Mail som saknar samband med advokatverksamheten gallrar vi var 6:e månad och i förekommande fall längst 3 år. Avtal arkiveras under deras giltighetstid.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Heijne AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advheijne.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig: Advokatfirman Heijne AB
Org. nr: 556755-2905
Adress: Stortorget 9, 252 20 Helsingborg
Telefon: 042-21 80 89
E-post: info@advheijne.se
www.advheijne.se